Dezvoltarea durabilă, în centrul sistemelor de educație și formare ale UE

Schimbari climatice – Viitor pentru studenti

Comisia Europeană (CE) a publicat o propunere de recomandare a Consiliului privind educația pentru durabilitatea mediului, informează Executivul comunitar, într-un comunicat. „Scopul propunerii este de a sprijini statele membre, școlile, instituțiile de învățământ superior, organizațiile neguvernamentale și toți furnizorii de educație să ofere cursanților cunoștințe și competențe privind durabilitatea, schimbările climatice și mediul. Un nou cadru european de competențe privind durabilitatea, publicat de Centrul Comun de Cercetare, (…) prezintă competențele necesare pentru tranziția verde, inclusiv gândirea critică, luarea de inițiative, respectarea naturii și înțelegerea impactului pe care acțiunile și deciziile de zi cu zi îl au asupra mediului și a climei globale”, se menționează în comunicat.

Noua propunere formulată de CE invită statele membre:  să ofere cursanților de toate vârstele acces la educație și formare de înaltă calitate și favorabile incluziunii, precum și la formare privind schimbările climatice, biodiversitatea și durabilitatea; ▪ să prioritizeze învățarea pentru durabilitatea mediului în politicile și programele de educație și formare, pentru a sprijini sectorul și a-i permite să contribuie la tranziția verde; ▪ să încurajeze și să sprijine abordările întregii instituții în ceea ce privește durabilitatea, care includ predarea și învățarea; dezvoltarea viziunilor, a planificării și a guvernanței; implicarea activă a studenților și a personalului; gestionarea clădirilor și a resurselor și parteneriatele cu comunitățile locale și mai largi; ▪ să mobilizeze fondurile naționale și ale UE pentru investiții în infrastructuri durabile și verzi, formare, instrumente și resurse pentru a spori reziliența și pregătirea educației și formării pentru tranziția verde.

„Potrivit unui sondaj Eurobarometru, 67% dintre tineri au considerat că principala prioritate a UE în anii următori ar trebui să fie protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, în timp ce pentru 56% dintre respondenți, a doua prioritate ar trebui să fie îmbunătățirea educației și a formării”, precizează CE. Propunerea Comisiei va fi discutată de statele membre și apoi adoptată de miniștrii educației din UE.

Mai multe informații privind educația și formarea în UE, inclusiv informații specifice privind educația ecologică sunt disponibile în noul portal al Spațiului european al educației.

Importanța educației ecologice a fost recunoscută și în România. Legea nr. 14/2022, care pune bazele unei strategii privind educația pentru mediu și încurajează formarea de competențe de mediu în rândul elevilor, prin includerea acestora în domeniile de competențe ale curriculumului național pentru învățământul primar și gimnazial, completează Legea educației naționale nr. 1/2011 și prevede că „Ministerul Educației, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, elaborează o strategie privind educația pentru mediu până la data de 31 decembrie 2022. Strategia va fi transpusă în programele școlare începând cu anul școlar 2023-2024”. Potrivit actului normativ, curriculumul național se va axa pe opt domenii de competențe-cheie, printre care dezvoltarea competențelor sociale, civice și de mediu.

Această modificare a curriculumului național vine în contextul lansării în dezbatere publică a  raportului Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile, elaborat de Grupul de lucru pe tema educației cu privire la schimbări climatice și mediu înființat la nivelul Administrației Prezidențiale. Raportul vizează învățământul preuniversitar și lărgirea accesului la educația privind schimbările climatice și mediul și include o serie de propuneri și de măsuri concrete. Odată implementate – se menționează în comunicatul Președinției –, toate acestea vor crește expunerea elevilor la informații referitoare la factorii care duc la degradarea mediului și care accelerează schimbările climatice. În același timp, s-a avut în vedere și componenta practică, asigurând astfel elevilor și contextul pentru a se implica, pe parcursul școlarizării, în activități aplicate de protecție a mediului înconjurător.

Informarea tuturor părților implicate în proiectul Viitor pentru studenți! cu privire la consecințele schimbărilor climatice, pierderea biodiversității, sustenabilitate și măsurile pentru durabilitatea mediului este unul dintre obiectivele avute în vedere în activitățile derulate prin proiect. Prin practica derulată în cadrul proiectului sunt create oportunități de învățare pentru studenții implicați în proiect cu privire la noțiuni precum raportarea nefinanciară (raportarea cu privire la aspectele sociale, de mediu și guvernanță și modul în care acestea sunt integrate în activitatea societății în care își desfășoară practica), ce înseamnă activități sustenabile, dedicate protejării mediului înconjurător, contribuind, astfel, la o schimbare de mentalitate în ceea ce privește avantajele tranziției verzi pentru economie, pentru societate.

***

Proiectul Viitor pentru studenți! susține și promovează temele secundare de inovare socială, nediscriminare și îmbunătățirea  accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor și a principiilor orizontale privind dezvoltarea durabilă (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre). Activitățile proiectului au în vedere respectarea principiului nediscriminării, promovând egalitatea de șanse și egalitatea de gen, accesul persoanelor cu dizabilități la activitățile derulate prin proiect. Totodată, proiectul are în vedere și atenuarea consecințelor schimbărilor demografice susținând menținerea forței de muncă calificate în zona în care studenții implicați în proiect își au domiciliul sau în alte orașe care oferă oportunități de dezvoltare profesională din România. Pe parcursul implementării proiectului, activitățile derulate vizează conștientizarea în rândul părților implicate în proiect (studenți, tutori de practică, cadre universitare) a importanței acestor teme pentru dezvoltarea economică și socială și promovarea de acțiuni menite să contribuie la atenuarea acestor aspecte.

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de întreprinderi simulate și programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.