Un viitor sustenabil bazat pe digitalizare, inovare socială și egalitate de șanse: Viitor pentru studenți!

 

Obiectivul general al proiectului Viitor pentru studenți! este de facilitare a participării a minimum 325 de studenți la stagii de practică inovative, cu accent pe SNC și SNCDI, pentru ca aceștia să dobândească și să își dezvolte cunoștințele practice, abilitățile și aptitudinile de muncă, pentru susținerea gradului de ocupare în rândul studenților.

Prin toate activitățile desfășurate și derulate în cadrul proiectului, precum și în toate activitățile și interacțiunile cu persoanele din grupul-țintă se au în vedere susținerea și promovarea temelor secundare FSE – Inovare socială, Nediscriminare și  Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor –, respectiv a principiilor orizontale POCU 2014-2020: poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre, promovarea egalității între femei și bărbați, a egalității de șanse, a nediscriminării și a accesibilității persoanelor cu dizabilități.

Pentru promovarea temei secundare de inovare socială, proiectul include măsuri pentru crearea și consolidarea de parteneriate relevante cu mediul educațional și de business pentru identificarea de soluții practice, viabile, inovative de îmbunătățire a ofertei de derulare a stagiilor de practică de către studenți. De asemenea, proiectul propune metode inovative de combatere a discriminării și prevenire a abandonului școlar, prin inițierea de programe integrate și personalizate de consiliere și orientare în carieră, programe de învățare la locul de muncă, premii pentru studenții cu cele mai bune rezultate cu privire la competențele necesare angajării.

Activitățile care susțin promovarea și implementarea temei secundare de îmbunătățire a accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor vin să completeze tendințele și strategiile existente la nivelul Uniunii Europene privind adaptarea la noua economie, la era digitală. Pentru realizarea acestui obiectiv, proiectul prevede programe de consiliere și orientare în carieră, programe de învățare la locul de muncă care includ utilizarea frecventă a programelor software specifice domeniului de studiu al studenților implicați în proiect și a tehnologiilor aferente. Printre obiectivele proiectului se numără și conceperea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare bidirecțional între mediul privat și grupul-țintă, cu impact în dezvoltarea competențelor digitale ale grupului-țintă al proiectului.

De asemenea, proiectul include măsuri care susțin tema secundară de Nediscriminare prin promovarea egalității de șanse, combaterea oricărui tip de discriminare, asigurarea accesului egal la toate serviciile și activitățile prevăzute în proiect.

În cadrul proiectului sunt prevăzute acțiuni pentru creșterea gradului de conștientizare în grupul-țintă asupra importanței Dezvoltării durabile, fiind susținute politici și programe ce duc la combaterea risipei de resurse, la folosirea sustenabilă a acestora de către grupul-țintă și echipa de implementare a proiectului în scopul protejării mediului înconjurător.

Implicarea noastră, a tuturor CONTează!

Proiectul Viitor pentru studenți! susține și promovează temele secundare de inovare socială, nediscriminare și îmbunătățirea  accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor și a principiilor orizontale privind dezvoltarea durabilă (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre). Activitățile proiectului au în vedere respectarea principiului nediscriminării, promovând egalitatea de șanse și egalitatea de gen, accesul persoanelor cu dizabilități la activitățile derulate prin proiect. Totodată, proiectul are în vedere și atenuarea consecințelor schimbărilor demografice susținând menținerea forței de muncă calificate în zona în care studenții implicați în proiect își au domiciliul sau în alte orașe care oferă oportunități de dezvoltare profesională din România. Pe parcursul implementării proiectului, activitățile derulate vizează conștientizarea în rândul părților implicate în proiect (studenți, tutori de practică, cadre universitare) a importanței acestor teme pentru dezvoltarea economică și socială și promovarea de acțiuni menite să contribuie la atenuarea acestor aspecte.

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Skip to content