Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învătare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră– Viitor pentru studenți!

Marți, 12 septembrie 2023, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Imbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învătare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră– Viitor pentru studenți!”, POCU/626/6/13/133488, derulat de CECCAR, în parteneriat cu Avisso Consulting Services  și Asociatia Societatea Romana de Protectia Mediului.

Cu acest prilej, au fost prezentate, activitățile desfășurate și rezultatele atinse în cadrul proiectului.

Proiectul „Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învătare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră– Viitor pentru studenți!”, a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin programul operațional capital uman 2014-2020 Axa prioritară 6: Educație și competențe Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții. Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul s-a derulat în perioada 14 septembrie 2020 - 12 septembrie 2023, fiind suspendat între: 05.09.2022 -04.12.2022 și 08.12.2022 - 07.03.2023.

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea participarii a minimum 325 de studenti la stagii de practica inovative, cu accent pe SNC si SNCDI, ca urmare a continuarii si consolidarii parteneriatelor deja existente, dar și prin crearea unor noi parteneriate sociale performante între mediul academic si sectorul privat, cu scopul dobândirii și dezvoltării cunoștintelor practice, a abilitatilor și a aptitudinilor de muncă ale studenților, pentru susținerea gradului de ocupare în rândul studenților.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: Susținerea, crearea și dezvoltarea unui parteneriat social performant și puternic, prin facilitarea și creșterea gradului de comunicare și de dezvoltare a relației dintre organizatorii și partenerii de practică, prin continuarea, consolidarea, dezvoltarea, concretizarea și implementarea unor parteneriate existente, dar și prin formarea unor noi parteneriate, dar și prin conceperea, dezvoltarea și implementarea  unui sistem informatic bidirecțional între mediul privat și mediul academic; precum și: Creșterea ratei de participare a 325 de studenți la programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică inovative, profesioniste și performante) în vederea creșterii ratei de ocupare, prin diferite măsuri de inovare socială, nediscriminare și îmbunătățire a accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv prin îmbunătățirea orientării profesionale prin acțiuni inovatoare de consiliere profesională și orientare profesională, cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale relevante pieței muncii și prin programe de întreprinderi simulate cu accent pe SNC/SNCDI, pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Ca urmare a desfășurării programelor de învățare prin experiența practică, un număr de 373 persoane din grupul țintă al proiectului au trecut prin programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică) și au dobândit/dezvoltat cunoștințele practice, abilitățile și aptitudinile de muncă, necesare pentru creșterea șanselor de se integra în piața muncii.

În cadrul proiectului, CECCAR a dezvoltat și implementat din fonduri proprii, un sistem informatic bidirectional între mediul privat și mediul academic care s-a materializat în Platforma JobStart, scopul acesteia fiind de a sprijini dezvoltarea TIC în abordarea facilitării tranziției de la școală la viața activă. Platforma JobSTART este dezvoltată ca un instrument eficient pentru susținerea dezvoltării personale și profesionale a persoanelor din  grupul-țintă, pentru facilitarea interacțiunii dintre grupul-țintă și mediul de afaceri (potențiali angajatori) și construirea unei viitoare cariere. Aceasta, este dedicată unor domenii variate de pe piața muncii, pentru a le asigura utilizatorilor mai multe oportunități de a obține un loc de muncă (în cazul celor care își caută un loc de muncă) sau de a găsi personal calificat (în cazul angajatorilor), facilitându-se astfel creșterea ratei de angajabilitate în rândul persoanelor care sunt in cautarea unui loc de muncă.

Totodată, 5  echipe de studenți din cadrul grupului țintă al proiectului, au participat la programul de întreprinderi simulate. Obiectivul general avut în vedere la desfășurarea întreprinderilor simulate l-a reprezentat dezvoltarea spiritului antreprenorial, obiectiv realizat prin: familiarizarea beneficiarilor cu activităţile specifice unei întreprinderi reale, simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri, dezvoltarea și perfecţionarea limbajului de afaceri, dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare unui antreprenor dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale și flexibilitate.

În urma organizării a două concursuri, s-au acordat 130 de premii pentru studenții cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică și 54 de premii studenților din grupul țintă care și-au găsit un loc de muncă în perioada de implementare a proiectului.

În cadrul evenimentului amintit, au fost prezentate și concluziile rezultate în urma derulării activităților proiectului.